آلایش گوسفندی

پیشین پروتئین ده مرده صادر کننده آلایشات دامی گوسفندی. دنبلان – نرینگی – زبان – اجزا داخلی شکم – طحال – ریه سفید – روده نمکی و خشک – شیردان – کله – پاچه – سیرابی پخته و خام – دنبه