آلایش گاوی

پیشین پروتئین ده مرده صادر کننده آلایشات دامی گاوی. سیرابی - هزارلا - شیردان -آئورت - تاندو ن پاچه - نخاع - خرخره - نگاری خام – لپ -سیرابی پخته – زردپی - روده - نگاری پخته - تاندون تمیز شده -آسیل - نرینگی - روده خشک - کله - پاچه - مغز - زبان با استخوان و بدون استخوان - دنبلان - دم - چربی - طحال - ریه- لب